ZawszeZmienna

81 tekstów – auto­rem jest Zaw­szeZ­mien­na.

Dob­rze jest się bać. To oz­nacza, że ciągle masz coś do stracenia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 czerwca 2011, 10:06

Człowiek jest od­po­wie­dzial­ny nie tyl­ko za uczu­cia, które ma dla in­nych, ale i za te, które w in­nych budzi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 maja 2011, 21:33

Nie szu­kaj ideału. Znajdź ko­goś, kto zde­ner­wu­je cię jak nikt in­ny. Ko­goś, czyj do­tyk spra­wi, że od­le­cisz do in­ne­go świata. Przy kim nie będziesz mu­siała nic udawać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 maja 2011, 20:22

Nie bądź dziew­czyną, która pot­rze­buje mężczyzn. Bądź dziew­czyną, której pot­rze­bują mężczyźni. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 13 maja 2011, 13:26

Kochać, nie chcieć, wal­czyć, pa­miętać, być, mówić, niena­widzić, myśleć, dać spokój, sza­nować, żar­to­wać, snuć.. wszys­tko jedno. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 kwietnia 2011, 16:07

Brniesz w coś, ale wiesz, że nie ma w tym sensu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 kwietnia 2011, 10:19

Może też poczułeś się tak, gdy­by odeb­ra­no ci słońce. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2011, 22:27

Naj­ciekaw­sze py­tania, wciąż po­zos­tają pytaniami. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 kwietnia 2011, 22:28

Kiedyś przyj­dzie ta­ki dzień, że usiądziesz na chod­ni­ku tak zu­pełnie bez­prob­le­mowo i będziesz mieć wy*eba­ne dosłow­nie na wszystko. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 kwietnia 2011, 23:51

Żyję, ale jes­tem sama.
Część mnie z tym wal­czy, ale część mnie nie żyje. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 kwietnia 2011, 22:48

ZawszeZmienna

Zmagam się z codziennymi przeciwieństwami losu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ZawszeZmienna

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność